Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-5-2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
MCCS
KvK 81391706
Bolderweg 2
1332 AT Almere
sales@mccs.nl 
Tel 088 2356200

MCCS verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en in persoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

MCCS verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadressen en telefoonnummers
 • Geslacht
 • Inhoud van communicatie
 • Persoonlijke interesses in onze diensten zoals voor advies, detachering of outsourcing
 • IP-adressen

Doeleinden

MCCS verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Marketing
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering)

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat MCCS hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan MCCS persoonsgegevens uitwisselen. 
MCCS kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen.
In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer MCCS aan een wettelijke verplichting moet 

MCCS zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten. Het betreft hier onze marketing en CRM applicatie.Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

MCCS zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat MCCS zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft MCCS passende beveiligingsmaatregelen genomen waaronder een wachtwooden kluis, firewalls, IPS systemen, anti-virus en anti-spyware software.

Profilering

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om onze website te verbeteren.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Dit zijn de cookies:

Cookie Domein Doel
PHPSESSID .MCCS.nl WordPress Sessie bepaling
NID .google.com Google advertenties personaliseren
_ga .MCCS.nl Google Analytics meet gebruik van website
_gid .MCCS.nl Google Analytics meet gebruik van website
wp-settings-1 t/m 4 www.MCCS.nl WordPress website instellingen
wp-settings-time-1 t/m 4 www.MCCS.nl WordPress website instellingen
icwp-wpsf .MCCS.nl WordPress firewall instelling
islprontoemail .rs.nr1net.com Remote support software instelling
islprontologin .rs.nr1net.com Remote support software instelling
islprontonick .rs.nr1net.com Remote support software instelling

Uw rechten

U heeft het recht om MCCS een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u MCCS verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

MCCS
Bolderweg 2
1332 AT Almere
Email: sales@mccs.nl 
Tel: 0882356200
Contactpersoon privacy: Jan Dijk

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door MCCS, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-5-2018. 
MCCS kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.
Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Copyright 2019 | Managed Central Computing Systems (MCCS)

Managed Central Computing Systems (MCCS)
4Passwords.com is een onderdeel van MCCS